The Road to Financial Freedom   

0

low-angle photography of man in the middle of buidligns

Photo by Razvan Chisu on Unsplash

The path towards financial stability is very challenging given the demands and cost with everyday life. With your first jobs, you normally don’t get the best. You have to start rough with low pay, long hours of work and suffer being away from your loved ones. And at some point, in your life, you will feel tired and just want to go back to your home land, save and invest in a business that will provide a sustainable source of income without flying away.  

There are many reasons Filipinos decide to become an OFW; to be able to acquire their own house and lot, to have their dream car, provide better education for their children, establish a sustainable business, save up for a dream tour, etc.,But you can’t be an OFW forever, money can never take back the lost opportunities to be with your loved ones, see your kids learn, play and grow, attend milestone family events like birthdays, weddings, and anniversaries. These are enough reasons to dream of, one day, returning home for good.

Work abroad can also be temporary and you can lose your job due to several reasons like ‘nationalization’ political unrest, recession, emotional instability, health problems, thereafter you should consider thinking and searching for back up plans.   

Crossing the bridge from being an OFW to being an entrepreneur is definitely not a ‘walk in the park’. There are overseas Filipino workers (OFWs) who, after years of toiling abroad, were not able to build their own homes; were not able to save money to start their own business; whose children did not finish school; and are still experiencing a handful of challenges being buried in debt.  

So, is there really a chance for OFWs to become successful?   

Some successful OFWs find themselves well-off enough that they can already live comfortably without having to work abroad again. The idea of not having to leave their loved ones for work is the main reason why a lot of them are drawn into starting their own business venture.  

But before jumping head on into anything, it is important to always test the water first.  

Aspiring entrepreneurs should plan thoroughly.  Take some time to write specific, achievable financial goals, once you have written down your financial goals, prioritize them. Cutoff some unimportant household expenses, make and stick to your budget, do a price comparison and avoid stress-spending, suggest cheap activities when meeting up with family and friends, ensure that you are paying the most attention to the ones that are of the highest importance to you. ­Get clear on your aim and mission as that will direct your efforts and help you to make decisions for your time and energy. 

Take it slow and steady. Starting a business should not be an overnight decision. It needs to be well-thought and well-planned. You should be prepared physically, mentally and emotionally.  A wise start usually ensures a brighter business future. Know where you’re good at and align your business with your expertise.

Get rid of distractions. Meaningless things and distractions will always be in your way.  Learn to focus on what is the most important. Write a list of time-wasters and hold yourself accountable to not do them.  

Cultivate optimism and confidence. Being optimistic doesn’t mean seeing rainbows 24-7, but having a positive attitude through rough patches. Everything won’t always be great, but no matter what the result may be, always believe that your success is inevitable.  

Be decisive and courageous to take the leap of faith.  Nothing can be much better than keeping a steady communication and well rooted faith in God the Almighty. By stroke of luck, well-founded faith and most likely “law of attraction” in action, you can be successful, for faith encompasses a multitude of success characteristics: hope, persistence, confidence, certainty, courage, tenacity, fearlessness, conviction, determination, willpower and toughness.  

What’s important (in a person) is to have enough courage to face failures. You won’t be able to learn unless you’ve experienced failing. Success starts from trying and overcoming your fears.” Myrna Padilla, CEO and president of Mynd Consulting and Outsourcing Phils. (former housekeeper in Hong Kong)  

As a modern-day hero, you know you deserve better. So, begin dreaming of becoming your own boss. Taking action is key to bringing ideas into reality. With an entrepreneurial mindset and a tremendous amount of hard work, YES! You can succeed.  

Are you ready to start your own business? We hope this post inspired you to try and be courageous. 


Ang landas tungo sa pinansiyal na kalayaan ay napakahirap dahil sa mga pangangailangan at gastos sa pang-araw-araw na buhay. Sa iyong unang trabaho, karaniwang hindi agad makakakuha ng kung alin ang iyong pinaka-gusto. Dapat munang pag-tiyagaan ang may mababang bayad, mahabang oras ng trabaho at magtiis na malayo mula sa iyong mga mahal sa buhay. At sa ilang mga punto sa iyong buhay, ikaw ay pagod na at gusto mo nang bumalik sa iyong sariling bayan. Mag-ipon at mamuhunan sa isang negosyo na magbibigay ng napapanatiling pinagkukunan ng kita nang hindi lumilipad.

Maraming dahilan ang mga Pilipino na magpasiya na maging isang OFW; upang makakuha ng kanilang sariling bahay, magkaroon ng kanilang pangarap na kotse, magbigay ng mas mahusay na edukasyon para sa kanilang mga anak, magtatag ng isang sustainable na negosyo, mag-ipon para sa pangarap na biyahe, atbp. Ngunit hindi ka maaaring maging isang OFW habambuhay, pero hindi maaaring ibalik ang nawalang pagkakataon na makasama ang iyong mga mahal sa buhay, makita ang iyong mga anak na matuto, maglaro at lumago, dumalo sa mga pangyayari sa pamilya ng milyahe tulad ng mga kaarawan, kasalan, at anibersaryo. Ang mga ito ay sapat na dahilan upang managinip, isang araw, pagbalik ng bahay para sa kabutihan.

Ang trabaho sa ibang bansa ay maaari dingmawala anumang oras dahil sa ilang mga pangyayari tulad ng tulad ng kaguluhan sa pulitika,  sa ‘nationalization’, recession, problemang emosyonal, mga problema sa kalusugan, atbp. Dapat mong isaalang-alang ang paghahanap ng back-up plan.

Ang pagtawid sa tulay mula sa pagiging isang OFW sa pagiging isang negosyante ay tiyak na hindi madali. May mga overseas Filipino workers (OFWs) na, pagkaraan ng maraming taon na nagtratrabaho sa ibang bansa, hindi nakapagtayo ng sarili nilang mga tahanan; ay hindi makapag-ipon ng pera upang simulan ang kanilang sariling negosyo; na ang mga bata ay hindi nakatapos ng paaralan; at nakararanas pa rin ngpagkabaon sa utang.

Kaya ba talaga ng isang OFW na magtagumpay?

Ang ilang mga matagumpay na OFWs ay may sapat na kaalaman na maaari silang mabuhay nang kumportable nang hindi na magtrabaho muli sa ibang bansa. Ang ideya ng hindi na kailangang iwanan ang mahal sa buhay ang dahil ng kanilang pagsisimula ng kanilang sariling negosyo.

Ngunit bago tumalon sa ulo sa anumang bagay, mahalaga na laging subukan kung tama ang gagawin.

Ang mga naghahangad na negosyante ay dapat magplano ng husto. Mag-isang tabi ng ilang oras upang isulat ang mga partikular layunin sa pananalapi, sa sandaling isinulat mo na ang iyong mga layunin sa pananalapi, i-prioritize ang mga ito. Mag-isip ng ilang hindi mahalaga na gastusin, gumawa at manatili sa iyong budget, magkumpara ng presyo at iwasan ang paggastos ng walang pakundangan, mag-isip ng mga murang gawain kapag nakikipagkita sa pamilya at mga kaibigan. Maging malinaw sa iyong layunin at misyon .

Huwag magpadalos-dalos. Ang pagsisimula ng isang negosyo ay hindi dapat isang desisyon na mabilisan. Kailangan itong pag-iisipan ng mabuti at mahusay na plano. Dapat kang maging handang  pisikal, mental at emosyonal. Ang maagap na simula ay karaniwang nagsisiguro ng isang mas maaliwalas na kinabukasan sa negosyo. Alamin kung saan ka maganda at iayon ang iyong negosyo sa iyong kakayahan.

Alisin ang mga distractions. Ang walang kabuluhan na mga bagay at mga distraction ay laging nakaharang sa iyong landas. Tuunan ng pansin kung ano ang pinakamahalaga.

Maging positibo at pagbutihin ang tiwala sa sarili. Ang pagiging positibo ay hindi nangangahulugang panay mabuti lang ang nakikita, ngunit ang pagkakaroon ng mabuting pananaw kahit na sa panahon ng kahirapan.

Pagtibayin ang determinasyon at magbakasakali. Wala makakatalo sa sinumang tao na naniniwala sa sa sarili niyang kakayahan, at may katangian ng tagumpay: pag-asa, pagtitiyaga, kumpiyansa, katiyakan, tapang, lakas ng loob, kawalang-takot, pagpapasiya, lakas at kayamutan.

Ang mahalaga (sa isang tao) ay magkaroon ng sapat na tapang upang harapin ang mga pagkabigo. Hindi mo matututunan maliban kung nakaranas ka ng hindi pagtupad. Ang tagumpay ay nagsisimula mula sa pagsisikap at pagbagsak ng iyong mga takot. “Myrna Padilla, CEO at president ng Mynd Consulting at Outsourcing Phils. (dating tagapangalaga ng bahay sa Hong Kong)

Bilang isang bagong bayani, alam mo na karapat-dapat ka. Kaya simulan ang pangangarap ng pagiging iyong sariling boss. Ang pagkilos ay susi upang ang iyong ideya ay maging katotohanan. Sa isang pang-negosyong pag-iisip at madaming pagsusumikap, OO! Maaari kang magtagumpay.

Handa ka na bang simulan ang iyong sariling negosyo? Umaasa kami na ang post na ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo upang subukan ito.

Share.

About Author

Christine Leira Tupas, LPT Graduated with a degree course in BS Biology. A licensed Professional Secondary Professor of Biological Science and a licensed aider of American Heart Association. A post graduate medical student and an aspiring Pediatric Surgeon. Everyone says they can write. But it's like medicine, even you know the drug, you cant be a doctor - writing is like surgery.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.